top of page

מסלול מחשבת ישראל

 
 

רכזת המקצוע - מיכל ברק מאור

על המקצוע

מסלול מחשבת ישראל רואה ביהדות תרבות השייכת לכולנו- יהודים חילונים כיהודים דתיים, רפורמים וחרדים, שומרי מצוות ושאינם שומרי מצוות. מתוקף תפיסת העולם כי היהדות שייכת לכולם וכי היא מקור תרבותי עשיר אנחנו מבקשות לפעול בלימוד בשני ערוצים- עבר והווה.

אל כיוון העבר נלמד טקסטים עתיקים מן התרבות היהודית – החל מתנ"ך, תלמוד, פילוסופיה יהודית של ימה"ב ועד לטקסטים עכשוויים של פוסקים בני דורנו והוגים מסורתיים וחילוניים כישעיהו ליבוביץ, חיים כהן, לאה גולדברג, אתי הילסום, מרטין בובר, א.ד גורדון ואהוד בנאי. אך שיעורי מחשבת ישראל אינם מסתפקים רק בהתבוננות אל העבר ואנחנו מבקשות מהתלמידים להביע את עמדתם אל מול הטקסטים הקדומים. שיעורי מחשבת ישראל הינם בבחינת "ראה וחדש" ולא ראה וקדש כלומר- אנחנו שואפות שכל תלמידה ותלמיד יעצבו את זהותם ביחס לתרבות היהודית הענפה. על כן השיעורים רוויים בדיונים ופעילויות שמבקשות לשאול שאלות אקטואליות לחברה הישראלית בכלל ולחייהם של התלמידים בפרט וזאת על מנת שלימוד המקורות יהיה רלוונטי ויהווה קרקע לחשיבה מפרה ויצירה.

הלימוד במגמה יעניק לתלמידים כלים של ניתוח טקסט, ביקורתיות ושיפוט עצמי שיאפשרו בסופו של דבר לתלמידי המגמה ובוגריה למצוא את מקומם בשרשרת המסירה היהודית, להמשיך ולהיות חלק מתרבות הדיון והפולמוס המאפיינים את היהדות ולעצב את השקפת עולמם כבני אדם, כיהודים וכישראלים.

 
 
 
 
 
 
 
לוינס-1024x765.jpg

הנושאים אותם נלמד:

בכיתה יא' לומדים התלמידים שלוש יחידות לימוד על פי הפירוט הבא:
יחידה וחצי תעסוק בקריאה צמודה של "שמונה פרקים" לרמב"ם שדרכו נחשפים הלומדים ליסודות הפילוסופיה היוונית ולזרם הרציונאליסטי ביהדות. תחומי העיסוק המרכזיים הם שאלות מוסריות ושאלות במטאפיזיקה. על נושא זה נבחנים בבחינה חיצונית בהיקף יחידה וחצי.

יחידה וחצי נוספות, "את שאהבה נפשי", עוסקת בשאלות הקשורות באהבה, זוגיות ומיניות: מה זאת אהבה? האם ישנו גבול לאהבה? מהו היחס לאהבה? האם קנאה היא רע הכרחי באהבה? האם יש קשר בין אהבה בין בני אדם לאהבת האל? התלמידים עובדים במהלך השנה ומגישים בסופה תלקיט עבודות, עיוניות ויצירתיות, המהווה יחידה וחצי. 

בכיתה יב' נלמדות שתי יחידות לימוד החוקרות את משבר האמונה בעת החדשה, התפתחות הפילוסופיה המודרנית והשפעותיה על העולם המערבי בכלל ועל התרבות היהודית בפרט. התלמידים יבחנו בבחינת בגרות פנימית הנכתבת ונבדקת על ידי מורות בית הספר ולצד זה יקיימו בתי מדרש, יכתבו עבודות, יתנסו בעבודה יצירתית ויצאו לסמינר גוונים ביהדות.

   

 
 
 
 

מה מיוחד בנו?

  • מגמת מחשבת ישראל ייחודית בהרכב הבגרות שהיא מציעה בהיקף של 5 יח"ל- כאשר התלמידים נבחנים בבחינת בגרות חיצונית המהווה 30% בלבד מציון הבגרות ויתר ציונם (70%!) נקבע על ידי הערכה פנימית המאפשרת דרכי היבחנות והערכה מגוונות!

  • במסגרת לימודי האהבה יוצאים התלמידים לסיור בן יומיים לצפון הארץ המשלים את הלימוד בכיתה.

  • בכיתה י"ב יצאו התלמידים לסיור בן שלושה ימים בירושלים בעקבות גוונים ביהדות, בישראל של היום.

חדשות המסלול

 
bottom of page