top of page

מעורבות חברתית

רכזת מעורבות חברתית - אתי ענבר

רכזת חברתית חט"ע - מיקי קרת ארגמן

ריכוז חברתי שכבת ז' - שרון גפני יקיר

 ריכוז חברתי שכבת ח' - אמיר חבקין סררו

ריכוז חברתי שכבת ט'- נועה דובב

Untitled.jpg

מעורבות חברתית והתפתחות אישית
"לעולם אל תטילו ספק בכך שקבוצה קטנה של אזרחים מודאגים ואכפתיים יכולה לשנות את
העולם; זה הדבר היחיד שאי פעם הביא לשינוי."; מרגרט מיד


מהי התכנית?
התכנית מושתתת על שיתוף פעולה בין תלמידי בית הספר והצוות החינוכי שבו לבין
הקהילה. התכנית כוללת שעות התנסות אישית בקהילה לפי בחירת התלמיד ובשעות
התנסות קבוצתית בקהילה. העשייה נעשית מחוץ לשעות הלימודים. התלמיד ילווה ויוערך על
ידי בית הספר והמוסד הקולט. העשייה מבוססת אחריות, תקשורת בין אישית ויכולת
התמדה. השתתפות מלאה בתכנית הינה חובה ומהווה תנאי סף לקבלת תעודת בגרות.

הרכב ההתנסות המעשית
התנסות אישית –
במקום שבו יבחר התלמיד (במידת האפשר).
התנסות קבוצתית –
בחירה של קבוצת תלמידים, תכנון וביצוע של פרויקט קבוצתי / במסגרת כיתתית.
​​
בסוף כל שנה יש להגיש עבודת סיכום ורפלקציה.
​​
חלוקת שעות התכנית
כתה י' - 
שעות עיוניות-  6 ש' חינוך + 15 עיוני 
שעות מעשיות- 60 ש' התנסות מעשית אישית + 9 ש' התנסות מעשית קבוצתית (פרויקט).

כתה י"א -
שעות עיוניות- 6 ש' חינוך + 9 ש' עיוני
שעות מעשיות- 30 ש' התנסות מעשית אישית + 21 ש' התנסות מעשית קבוצתית (פרויקט).

כתה י"ב -
שעות עיוניות-4 ש' עיוני
שעות מעשיות- 0 ש' התנסות מעשית אישית + 26 ש' התנסות מעשית קבוצתית (פרויקט).

חלוקת שעות התכנית מסלול הצטיינות יתרה
כתה י' - 
שעות עיוניות-  6 ש' חינוך + 15 עיוני 
שעות מעשיות- 60 ש' התנסות מעשית אישית + 9 ש' התנסות מעשית קבוצתית (פרויקט).

כתה י"א -
שעות עיוניות- 6 ש' חינוך + 9 ש' עיוני
שעות מעשיות- 60 ש' התנסות מעשית אישית + 21 ש' התנסות מעשית קבוצתית (פרויקט).

כתה י"ב -
שעות עיוניות-4 ש' עיוני
שעות מעשיות- 60 ש' התנסות מעשית אישית + 26 ש' התנסות מעשית קבוצתית (פרויקט).

דגשים:
 ההתנסות הקבוצתית הינה חלק בלתי נפרד מהתכנית. 
 לא כל מקום מאושר! רק מקומות שמופיעים בטריביו או לחלופין מקומות שעברו אישור של
רכזת המעורבות החברתית.
 תנועות נוער- שעות אישיות אך ורק למדריכים ולפעילים משובצים (לאחר אישור).
 תלמידים שאינם גרים בתל אביב ומגיעים לבית הספר מערים שונות בארץ- נא ליצור קשר
עם רכזת מעורבות חברתית בנוגע למקום ההתנסות שלכם.

bottom of page