top of page
Justice

אמנת התנהגות

אמנת ההתנהגות נועדה לסייע ליצירת אקלים חינוכי מיטבי בביה"ס; היא אמצעי ואינה מטרה, ואין בה כדי לשלול החלת שיקול דעת של הצוות החינוכי במקרים ספציפיים. מטרת המסמך ליצור מסגרת מחייבת, שתסייע לכל השותפים בביה"ס – תלמידים, מורים והורים – לממש את מטרות בית הספר, זאת כמובן בהלימה עם חוקי המדינה והנחיות מערכת החינוך. אמנה זו מחייבת את כולנו לאחריות אישית.

 

יצירת מרחב חינוכי בטוח, נעים ושיתופי היא מטרת כולנו; השגתה תשרת את כולנו. כך יתאפשר לנו לבלות בבית הספר את הזמן באופן מהנה ונוכל למצות טוב יותר את אפשרויות הלמידה. כבוד הדדי ינחה את מערכות היחסים בין חברי הקהילה; ביחסים הבין-אישיים, בכבוד כלפי הרכוש והמרחב.

התנהגות

הצוות והתלמידים ינהגו בדרך ארץ ובכבוד כלפי כל אדם. נקפיד לפנות בנימוס ובכבוד זה לזה, בפניה ישירה וברשתות החברתיות. כל הבאים בשערינו ישמרו על הניקיון בכיתות ובמרחבי ביה"ס, ויכבדו את הרכוש הציבורי ושל חברי הקהילה. "בית ספר ללא עישון" – העישון ברחבי ביה"ס אסור על כלל הבאים בשערי ביה"ס (תלמידים, צוות, הורים ואורחים).

תלמידאות

התנהגות התלמיד וטיב האחריות הכוללת שמגלה התלמיד בעת שהותו בביה"ס, לפני הכל ביחס לחבריו ולצוות החינוכי, ולאחר מכן גם ביחס ללימודיו. בהקשר הלימודי האחריות כוללת, בין היתר, הקשבה והשתתפות בשיעורים, השתתפות פעילה בפעילות החינוכית בביה"ס, השתדלות עקבית ללמידה, הכנת עבודות ומשימות, הבאת ציוד לימודי, עמידה בלוח זמנים, מיצוי יכולות (למידה משמעותית ואיכותית תוך כיבוד הסביבה).

חוק חינוך חובה חל על כלל תלמידי בי"ס. על התלמיד להיות נוכח בביה"ס בכל ימי הפעילויות והאירועים המתקיימים בביה"ס ומחוצה לו (טיולים, סיורים, הרצאות, תערוכות, סרטים וכו'). 

השנה תחול בבית הספר שיטת "המנות". איחור לשיעור הראשון הוא בגדר חיסור וייכלל בחישוב שיטת המנות.

הופעה

תלמידים יגיעו בהופעה הולמת התואמת מוסד חינוכי. צוות חינוכי עשוי להסב תשומת לב התלמידים בעניין, ולפי הצורך בשיתוף הוריהם. אנו מצפים מחברי הקהילה לכבד את עמדת הצוות החינוכי בעניין. על תלמידי חטה"ב להופיע ב"תלבושת אחידה" - חולצה חלקה עם סמל ביה"ס, ומעליו מיזע חלק. תלמידי החט"ע פטורים מתלבושת אחידה, אך לא מחובת הופעה הולמת (ללא חולצות בטן, גופיות "ספגטי, "מכנסונים" – בשוויון מלא בין המינים).

הערכה

ציונים אינם העיקר. עם זאת, אנו מאמינים כי משוב והערכה מהווים מפתח חשוב לצמיחת התלמידים, ויש בהם כדי לסייע למיצוי מיטבי של יכולותיהם. לוח המבחנים השכבתי השנתי יפורסם על ידי רכזי השכבות, עד השיבה מחופשת סוכות. במידה שיערכו שינויים, הם יפורסמו לפחות שבוע לפני מועד המבחן. הנוכחות במבחנים היא חובה, ובהתאם היעדרות לא מוצדקת ממבחן, תפגע בציון. מועדי ב' יתקיימו לטובת תלמידים שנעדרו מסיבה מוצדקת, בכפוף לאישור הצוות החינוכי.

bottom of page