top of page

רכזת המגמה - ים קומן-בקר

מגמת קולנוע

23755077_321847621627273_334848921511532

תכנית הלימודים לפי כיתות

כתות ז'-ח'

כתות ז'-ח' הן העתודה של המגמה.

התלמידים יילמדו כ 8 שעות שבועיות קולנוע וייחשפו ל"אטומים" הקטנים מהם מורכב הקולנוע- הפריים, השוט, תנועת המצלמה. לימוד תיאורטי ומעשי של היסודות המרכיבים את שפת הקולנוע.

 

כיתה ט'

בכתה ט' לומדים כ 10 שעות שבועיות במגמה.

בכתה ט מתווספים שיעורי תסריטאות  ועריכה למערכת.

התלמידים מצלמים, מביימים ועורכים סרטי גמר בני כ 5 דקות שיוקרנו בחודש יוני וכמו כן משתתפים בהפקות של תלמידי כתה י'.

 

כיתה י'

בכתה י' יש הזדמנות לתלמידים חדשים שלא למדו במגמה בחטיבה להיכנס למגמה- קיים ראיון קבלה שתאריכו יפורסם באתר עם תנאי הקבלה ומה צריך להכין לראיון.

בכתה י' התלמידים ילמדו כ 16 שעות שבועיות במגמה.

התלמידים לומדים מבע קולנועי, מקצוע שעליו ייבחנו לבגרות בסוף השנה. הבחינה היא בצורת עבודה עליה יעבדו התלמידים לאורך השנה והציון מהווה כיחידה מתוך חמש היחידות לבגרות בקולנוע.

התלמידים מצלמים, מביימים ועורכים סרטי גמר בני כ 8 דקות שיוקרנו בחודש יוני וכמו כן משתתפים בהפקות של השכבות הבוגרות.

תלמידי כתה י' ייצאו במהלך השנה למחנה אמנויות עם מגמה נוספת, איתה נקיים שיתוף פעולה אמנותי.

 

כיתה י״א

בכתה י"א התלמידים ילמדו כ 19 שעות שבועיות במגמה.

התלמידים יתחילו ללמוד תולדות הקולנוע ותיאוריות קולנועיות. השיעור ייערך באולם בסינמטק. החומר אותו ילמדו בכתה י"א יצטרף לחומר אותו ילמדו בי"ב לבגרות העיונית בקולנוע.

תלמידי כתה י"א יכולים לעשות עבודת גמר בתיאוריות קולנועיות וכך להיות זכאים לעוד 5 יחידות בגרות, דהיינו 10 בסה"כ.

התלמידים מצלמים, מביימים ועורכים סרטי גמר בני כ 10 דקות שיוקרנו בחודש מאי וכמו כן משתתפים בהפקות של כתה י"ב.

חילופי תלמידים עם בית ספר PKG ליד קלן, בגרמניה. שיתוף פעולה עם מגמת המוסיקה. (לא כל התלמידים יוצאים).

תלמידי כתה י"א ייצאו במהלך השנה למחנה אמנויות עם מגמה נוספת, איתה נקיים שיתוף פעולה אמנותי.

 

כיתה י״ב

בכתה י"ב התלמידים ילמדו כ 15 שעות שבועיות במגמה.

בחודש מרץ מתקיים ערב הקרנות סרטי הגמר של המגמה- האירוע מתקיים בסינמטק תל אביב ובו מציגים את סרטי הגמר של התלמידים, סרטים בני כ 15 דקות. כחודש לאחר האירוע תיערך הבגרות המעשית בה נבחנים התלמידים על הסרטים ע"י בוחן חיצוני על שלל תפקידים שונים בסרט (צילום, עריכה, בימוי והפקה). הסרט מהווה שתי יחידות מציון הבגרות.

התלמידים ילמדו תולדות הקולנוע השיעור ייערך באולם בסינמטק. בסוף השנה ייבחנו התלמידים במקצוע תולדות הקולנוע- בחינת בגרות עיונית המהווה 2 יחידות מציון הבגרות.

תלמידי כתה י"ב ייצאו במהלך השנה למחנה אמנויות עם מגמה נוספת, איתה נקיים שיתוף פעולה אמנותי.

ראשי- מגמת קולנוע
--------------------
חזון המגמה
--------------------
מטרות הלמידה
--------------------
תכנית הלימודים
--------------------
צוות המגמה
--------------------
בוגרינו
--------------------
תנאי קבלה
bottom of page