top of page

מסלול כימיה

רכז המקצוע – איתן קריין, חמד"ע

המקצוע נלמד בחמד"ע – המרכז לחינוך מדעי
'תחילת הלימודים בכיתה יכימיה היא אחד התחומים המרכזיים בעולם המודרני. לימודי הכימיה מחדדים את יכולת החשיבה המופשטת ואת הבנת השיטה המדעית ובונים יכולת להסקת מסקנות ולחשיבה לוגית ואנליטית. אלה חלק מן הסיבות שהלימודים בפקולטות יוקרתיות רבו מותנים בידע מוקדם בכימיה. לימודי הכימיה .בחמד"ע מעניקים לתלמידים/ות את הכלים האלה במשולב עם הכנה מעולה לבחינות הבגרות ,כימיה מקשרת בין תחומי מדע וטכנולוגיה רבים ולכן היא מכונה לעיתים "המדע המרכזי": ביולוגיה רפואה, מדעי הסביבה, ננוטכנולוגיה ואלקטרוניקה, מדע החומרים,​אסטרונומיה וחקר החלל, ספורט ואף אמנות

על המקצוע


תכנית הלימודים בכימיה נמשכת שלוש שנות לימוד ומשלבת לימודים עיוניים, עבודת חקר במעבדה וחקר מדעי נוסף. אחת המטרות העיקריות היא ביסוס היכולת של כל תלמידה ותלמיד לעבודת חקר. עצמאית בכיתה י' נלמדים מושגי יסוד בכימיה: שפה כימית, מבנה של חומרים מסוגים שונים ותגובות. נרכשות. מיומנויות מעבדה בסיסיות ומתבצעת עבודת חקר בתחום הכימיה הסביבתית ,בכיתה י"א נלמדים נושאי ליבה בכימיה כמו חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור וחישובים בכימיה. כמו כן. מתבססת היכולת העצמית לעבודת החקר. במהלך השנה מתקיימים גם סיורים מחוץ לחמד"ע בכיתה י"ב מסוכמת הלמידה לקראת הבגרות ומתבצע פרויקט הסיום במעבדה. בפרויקט הסיום. תלמידות ותלמידים בוחרים נושאים המעניינים אותם וחוקרים אותם בכלים שרכשו בשנים הקודמות תכנית הלימודים בחמד"ע עשירה במעבדות, בסיורים לימודיים ובפעילויות נוספות ומקנה כלים להגעה להישגים גבוהים. תכנית הלימודים בכימיה בחמד"ע היא מן המתקדמות בארץ המעניקה. גישה לציוד מתקדם בסוף כיתה י' מתקיימת בחירה לתכנית ייחודית, "כימיה מעבדתית מתקדמת", המאפשרת העמקה והרחבה של הידע בכימיה וביצוע ניסויים ברמה גבוהה מן המקובל תוך שימוש בציוד ברמה. אוניברסיטאית כל הבחינות מתקיימות בכיתה י"ב:כ

בחינה חיצונית בכתב - 55%, בחינה חיצונית בעל פה במעבדה -15%, הערכה פנימית בית ספרית - 30%

:הנושאים אותם נלמד


הלימודים במסלול הכימיה מקנים 5 יח"ל מדעיות אשר מזכות את הלומדים בבונוס של 25 נקודות. המתווספות לציון הבגרות המשמש לחישוב ממוצע הבגרות. לימודים מגוונים הפותחים שער לכיוונים רבים בעתיד. הרבה מאוד ניסויים במעבדה עם ציוד מתקדם. הניסויים מתבצעים בעבודת צוות. רכישת מיומנויות לעבודה עצמאית, תכנון עצמי של ניסויים, ביצוע ודיווח. פרויקט מסכם בי"ב בנושאים מגוונים על פי בחירת התלמידים. במהלך לימודי כימיה יוצאים לסיורים במתקני מחקר ועוד. במהלך לימודי הכימיה קוראים מאמרים מדעיים, מתקיימים לימודי העשרה ומבצעים עבודת חקר. אפשרות להשתלב במסלול כימיה מעבדתית-מתקדמת. אפשרות ללמוד גם מדע חישוב בנוסף ללימודי כימיה
​תנאי סף
,לימודי הכימיה דורשים יכולות חשיבה אנליטיות ולכן דרושים ציונים טובים ב-4 יח"ל מתמטיקה לפחות
עניין במדעי הטבע
יכולת עבודה עצמית

?מה מיוחד בנו

חדשות המסלול

Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
bottom of page